Veeam备份vm

nick814 Veeam Bakcup 3,118 次浏览
这篇文章是另外个兄弟写的,根据veeam 9.0的新版本来的 目录 1.    配置存储    2 2.    添加要备份的windows服务器    7 3.    添加要备份的vcenter服务器    9 4.    备份虚拟机    14                      配置存储 添加要...

Veeam Bakcup 8 配置手册-备份Hyper-v虚拟机

nick814 Veeam Bakcup 3,748 次浏览
说明 Veeam是一套很好的虚拟化备份软件,功能很强大,不过他们的官网只有全英文版的说明,我最近在研究,安装就不说了很简单,我主要研究下他怎么备份恢复虚拟机的。 原版的手册:http://helpcenter.veeam.com/backup/80/hyperv/i...
Go